ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการชำระใบแจ้งหนี้บริการ อัตราภาษีขึ้นอยู่กับลักษณะของการให้บริการ เปรียบเทียบราคาโดยละเอียดได้จากด้านล่าง

หากมีการชำระหนี้ ผู้ชำระเงินจะต้องขอหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากผู้ขาย เพื่อนำไปยื่นภาษี ซึ่งเป็นการชำระเงินล่วงหน้าสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้จำนวนยอดภาษีหัก ณ ที่จ่ายถือเป็นเครดิตภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องชำระในปีต่อไป

คำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายอย่างไร?

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จะคำนวณจากค่าบริการที่มากกว่า 1,000 บาท หรือต่ำกว่า 1,000 บาท ที่มีข้อผูกมัดด้านเวลา เช่น การสมัครสมาชิกรายเดือน ซึ่งการคำนวณจะตามจำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ใช้กับ บริษัทที่อยู่ในประเทศไทย

ค่าบริการอัตรา

ค่าเช่า 5%
ค่าเช่าบริการ 3%
ค่าขนส่ง (*) 1%
ค่าโฆษณา 2%
เบี้ยประกันวินาศภัย 1%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 3%
ค่าภาคหลวง 3%
ดอกเบี้ย 3%
เงินปันผล 10%
เงินรางวัล 5%
ค่าน้ำ ค่าไฟ ไม่มีการหักเงิน
ค่าขนส่งสาธารณะ / ตั๋วเครื่องบิน / air ticket ไม่มีการหักเงิน

หมายเหตุ:

(*) ไม่สามารถใช้ได้กับการขนส่งสาธารณะ

ตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

เพื่อขอให้ชำระค่าสินค้าและบริการ แต่การออกใบกำกับภาษี จะออกได้ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือรับชำระเงิน ซึ่งวันที่ในใบกำกับภาษี จะมีผลกับภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไป
ค่าบริการ รวม อัตราภาษ๊ ภาษี ทั้งหมด อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย จ่ายให้ผู้จัดจำหน่าย
ค่าเช่า 100,000 ยกเว้น 100,000 5% 5,000 95,000
ค่าธรรมเนียมการทำบัญชี 10,000 7% 700 10,700 3% 300 10,400
ตั๋วเครื่องบิน 20,000 0% 20,000 0% 20,000

การยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

เพื่อขอให้ชำระค่าสินค้าและบริการ แต่การออกใบกำกับภาษี จะออกได้ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือรับชำระเงิน ซึ่งวันที่ในใบกำกับภาษี จะมีผลกับภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไป

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จะต้องยื่นต่อกรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน สำหรับการชำระเงินในเดือนก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่หักจากการชำระเงินในวันที่ 15 ธันวาคม จะต้องยื่นต่อกรมสรรพากรภายในวันที่ 7 มกราคม

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทที่ลงทะเบียนยื่นแบบอิเล็กทรอนิกส์กับกรมสรรพากร จะสามารถต่อเวลาได้อีก 8 วันในการยื่นขอคืนภาษี คือภายในวันที่ 15 ของเดือน

ค่าปรับอาญาและบทลงโทษสำหรับการยื่นแบบล่าช้า

เพื่อขอให้ชำระค่าสินค้าและบริการ แต่การออกใบกำกับภาษี จะออกได้ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือรับชำระเงิน ซึ่งวันที่ในใบกำกับภาษี จะมีผลกับภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไป
  • อัตราค่าปรับอาญา ร้อยละ 1.5 / เดือนของจำนวนภาษีที่ต้องชำระ
  • ค่าปรับ: ยื่นภายใน 7 วัน ปรับ 100 บาท / เกินกำหนด 7 วัน ปรับ 200 บาท

หนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คืออะไร

เพื่อขอให้ชำระค่าสินค้าและบริการ แต่การออกใบกำกับภาษี จะออกได้ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือรับชำระเงิน ซึ่งวันที่ในใบกำกับภาษี จะมีผลกับภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไป

หนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ถือเป็นการชำระเงินล่วงหน้าของภาษีเงินได้ของนิติบุคคล โดยทางผู้จ่ายเงินจะต้องให้หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย แก่ผู้รับไว้เป็นหลักฐาน เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร ไว้ใช้ลดหย่อนภาษี

หนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จำเป็นต่อการยื่นภาษีรายเดือน ซึ่ง พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้ง ได้เตรียมไว้ให้ตามด้ามล่างแล้ว

ภ.ง.ด.1 แบบยื่นเพื่อแจ้งการหักภาษี ณ ที่จ่ายของ พนักงาน
ภ.ง.ด.53 แบบยื่นเพื่อแจ้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย ระหว่างนิติบุคคลด้วยกัน
ภ.ง.ด.3 แบบยื่นเพื่อแจ้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของนิติบุคคล ที่ทำธุรกรรมกับบุคคลธรรมดา