ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
“ภาษีมูลค่าเพิ่ม” เป็นภาษีจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ อัตราปัจจุบันคือ 7% และ 0% (สำหรับธุระกิจการส่งออกเป็นต้น) ในกรณีการยกเว้นภาษีสามารถใช้ได้กับธุระกิจบางประเภทเท่านั้น..

ภาษีนี้มีผลกับบริษัทที่มีรายได้ต่อปี 1.8 ล้านบาท หรือบริษัทที่ต้องจ้างแรงงานชาวต่างชาติ โดยไม่ต้องคำนึงถึงรายได้ดังกล่าว

ซึ่งการไม่ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพกรนั้น อาจมีโทษขั้นสูงสุด

รายการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • นิติบุคคลที่มีรายได้ต่อปีต่ำกว่า 1.8 ล้านบาท
 • การขายสินค้า และ การนำเข้าสินค้าเฉพาะ เช่น หนังสือ นิตยสาร สินค้าทางการ
 • เกษตรที่ยังไม่ผ่านการกระบวนการใดๆ เป็นต้น
 • บริการระดับมืออาชีพ เช่น ทางการแพทย์ การสอบบัญชี และบริการทางกฎหมายต่างๆ
 • บริการระดับมืออาชีพ เช่น การแพทย์ การตรวจสอบ และการบริการทางกฎหมาย
 • การบริการที่จัดทำโดยหน่วยงานของรัฐบาลไทย
 • การขนส่งทางบก
 • การให้บริการการศึกษาโดยโรงเรียนที่ได้การรับรอง
 • งานศิลปะและวัฒนธรรม เช่น พิพิธภัณฑ์
 • การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
 • การให้บริการเพื่อประโยชน์ทางศาสนาหรือสาธารณกุศล

รายการของภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%

 • การส่งออกสินค้าที่มิใช่การส่งออกสินค้าซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การบริการที่ทำในไทย แต่มีการให้ใช้บริการในต่างประเทศ
 • บริการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศและทางทะเล

การยื่นภาษีรายเดือน

การยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องยื่นในเดือนถัดจากการชำระเงิน และการออกใบกำกับภาษีตามกำหนดเวลาด้านล่าง

07

ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับบริการที่นำเข้า: ต้องยื่นภายในวันที่ 7 ของเดือน

11

ภ.พ 30 ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าและบริการ : ต้องยื่นภายในวันที่ 15 ของเดือน

ส่วนบริษัทที่ยื่นทาง e-filing ของกรมสรรพากร จะได้ยืดระยะเวลาไปอีก 8 วัน ภายในวันที่ 15 และ 23 ของเดือน สำหรับ ภ.พ 36 และ ภ.พ 30 ตามลำดับ

การยื่นภาษีล่าช้ากว่ากำหนด

กรมสรรพากรจะเรียกเก็บค่าปรับสำหรับการยื่นล่าช้า ดังนี้ ค่าปรับ 300 บาท ไม่เกิน 7 วัน และ 500 บาทสำหรับหลังจาก 7 วันขึ้นไป โดยที่ค่าปรับสูงสุดอยู่ที่ 200% ของยอดภาษีที่ต้องชำระรวม พร้อมกับค่าปรับเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน