ใบกำกับภาษี
ใบกำกับภาษี เป็นเอกสารบังคับที่ผู้ขายสินค้าและบริการจะต้องออกเพื่อส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม หากบริษัทไม่สามารถจัดเตรียมใบกำกับภาษีตามข้อปฏิบัติด้านล่าง อาจนำให้เป็นค่าใช้จ่ายต้องห้าม ที่ส่งผลให้กลับกลายเป็นรายได้บวกกลับและทำให้เป็นการเพิ่มภาระภาษีให้กับบริษัทอีกด้วย

ลักษณะใบกำกับภาษีที่ถูกต้อง

 • ระบุ “ใบกำกับภาษี” ให้ชัดเจน
 • ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขาย
 • ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขของผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ
 • หมายเลขของใบกำกับภาษี
 • คำอธิบาย ปริมาณ ราคาต่อหน่วย และมูลค่ารวมของสินค้าหรือบริการ
 • จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บจากสินค้าหรือบริการ
 • วันที่ออกใบกำกับภาษี
 • ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขของผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ
 • ในบรรทัดที่ “สำนักงานใหญ่” หรือ “หมายเลขสาขา” ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบธุรกิจ
 • ของผู้ขายที่ออกใบกำกับภาษี บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต ดังกล่าว
 • ในบรรทัดที่ “ สำนักงานใหญ่” หรือ “หมายเลขสาขา” ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบธุรกิจ
 • ของผู้ซื้อ ซึ่งมีการขาย หรือให้บริการดังกล่าว

ใบแจ้งหนี้ทั่วไป คือ

เพื่อขอให้ชำระค่าสินค้าและบริการ แต่การออกใบกำกับภาษี จะออกได้ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือรับชำระเงิน ซึ่งวันที่ในใบกำกับภาษี จะมีผลกับภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไป

ใบแจ้งหนี้ที่ออกเป็นสกุลเงินต่างประเทศ จะต้องแสดงทั้งสองสกุลเงินบนใบแจ้งหนี้ และระบุอัตราแลกเปลี่ยนของยอดเงินที่ต้องชำระให้สอดคล้องกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย