การเลิกบริษัทและชำระบัญชี
หากคุณจำเป็นต้องปิดบริษัท และต้องการความช่วยเหลือในกระบวนต่างๆ แต่อยากหลีกเลี่ยงขั้นตอนที่มากมายและค่าใช้จ่ายสูง

เรายินดีช่วยเหลือคุณตลอดทุกขั้นตอนทางกฎหมายที่ควรปฏิบัติตาม และพร้อมแนะนำวิธีการลดภาระหนี้สินของบริษัทและหุ้นส่วนต่างๆ

ใช้เวลานานแค่ไหนในการเลิกบริษัทจำกัดและชำระบัญชี?

ระยะเวลาของการสะสางและชำระบัญชี จะขึ้นอยู่กับสถานะของบัญชีบริษัทเป็นหลัก เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดควรได้รับการหักล้างจากงบดุล

ขั้นตอนสุดท้าย คือ ขั้นตอนสำคัญในการได้รับการรับรองจากกรมสรรพากร ต้องได้รับการตรวจสอบว่าไม่มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอีก

กระบวนการนี้อาจใช้เวลาอย่างน้อย 60 – 90 วัน หรืออาจนานหลายปี ต่อไป คือ ลำดับระยะเวลาของการการทำเอกสารต่างๆ

ขั้นตอนในการยกเลิกบริษัทจำกัดมีอะไรบ้าง?

1.

ขั้นตอนที่ 1: การลงทะเบียนการเลิกบริษัท

 • การเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และส่งคำเชิญไปยังผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGMoS) ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างน้อย 14 วันหลังจากวันที่ตีพิมพ์
 • การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จะมีมติอนุมัติการเลิกบริษัท โดยมีองค์ประชุมขั้นต่ำ 75% ของผู้ถือหุ้น
 • การลงทะเบียนการยกเลิกบริษัท และนัดชำระบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ภายใน 14 วันหลังจากประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 • ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหลังเพื่อเลิกบริษัท และต้องแจ้งต่อเจ้าหนี้ภายใน 14 วันหลังจากประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 • ส่งใบรับรองการลงทะเบียนภาษี เพื่อยกเลิกกับกรมสรรพากร โดยต้องแจ้งอธิบดีภายใน 15 วันหลังจากการลงทะเบียนการเลิกกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • แจ้งประกันสังคมของการเลิกบริษัทภายในวันที่ 15 ของเดือนหลังจากการลงทะเบียนการเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ผู้ชำระบัญชีรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 3 เดือนหลังจากการลงทะเบียนการเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหลังจากนั้นอีก 3 เดือนติดต่อกัน หากงบการเงินไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้

2.

ขั้นตอนที่ 2: การลงทะเบียนการชำระบัญชีบริษัท

 • การเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และส่งคำเชิญไปยังผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องจัดขึ้นอย่างน้อย 7 วันหลังจากวันตีพิมพ์
 • ประชุมกับผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติงบการเงิน
 • การลงทะเบียนชำระบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 14 วัน หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น
 • ยื่นแบบแสดงรายการภาษีรายได้นิติบุคคลสุดท้ายภายใน 150 วัน หลังจากการลงทะเบียนการเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า